اولين سايت تخصصي آموزش و نگهداري و تعميرات ديگ بخار، ديگ آبگرم، ديگ روغن داغ و آموزش نگهداري و طراحي تاسيسات در ايران به صورت کاملا فارسي، و با استناد به آخرين دستاوردهي تکنولوژي ديگ هاي بخار و تاسيسات مربوطه، در جهان.

 

 

 


:::| درج آگهي | فروشگاه | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما |:::

 

  واحد هاي اندازه گيري و تبديل آنها:

 
 

طول


اينچ  IN 25.4 ميلي متر  MM
اينچ  IN 0.0254 متر  M
فوت  FT 12 اينچ  IN
فوت  FT 0.3048 متر  M
يارد  YD3 فوت  FT
يارد  YD 0.9144 متر  M
مايل  MI 5280 فوت  FT
مايل  MI 1.6090 کيلو متر  KM
متر M 3.2808 فوت  FT
متر M 1.0936 يارد  YD
متر M 39.37 اينچ  IN
سانتي متر CM 03937 اينچ  IN
ميلي متر  MM 0.03937 اينچ  IN
کيلومتر  KM  1000 متر  M
کيلومتر  KM 0.6214 مايل  MI
کيلومتر  KM 3280.8 فوت  FT

 

سطح


اينچ مربع IN2 25.4 سانتي مترمربع  CM2
اينچ مربع IN2 10-4 × 6.452 مترمربع  M2
فوت مربع FT2 144 اينچ مربع IN2
فوت مربع FT2 0.0929 مترمربع  M2
آر  AC 43560 فوت مربع FT2
آر  AC 4047 مترمربع  M2
آر  AC 4840 يارد مربع  YD2
آر  AC .04047 هکتار  HA
ميلي مترمربع  MM2 10-3 × 1.55  اينچ مربع IN2
مترمربع  M2 10.764 فوت مربع FT2
مترمربع  M2 1.196 يارد مربع  YD2
هکتار  HA 10000 مترمربع  M2
هکتار  HA 2.471 آر  AC

 

حجم


اينچ مکعب IN3 16.39 سانتي مترمکعب  CM3
اينچ مکعب IN3   10-5 × 1.639 متر مکعب  M3
فوت مکعب FT3 0.02832 متر مکعب  M3
فوت مکعب FT3 6.23 اينچ مکعب  IN3
فوت مکعب FT3 6.23 گالن  GAL
يارد مکعب YD3 27 فوت مکعب  FT3
يارد مکعب YD3 0.7646 متر مکعب  M3
گالن آمريکايي US.GAL 0.83 گالن انگليسي IN.GAL
گالن  GAL 4.546 ليتر L
گالن  GAL 10-3 × 4.546 متر مکعب  M3
گالن  GAL 0.16 فوت مکعب  FT3
گالن آمريکايي US.GAL 3.785 ليتر L
سانتي مترمکعب  CM3 16.387 اينچ مکعب  IN3
مترمکعب  M3 35.314 فوت مکعب  FT3
مترمکعب  M3 1.308 يارد مکعب  YD3
مترمکعب  M3 264.2 گالن آمريکايي US.GAL
مترمکعب  M3 220 گالن  GAL
ليتر L 61.023 اينچ مکعب  IN3
ليتر L 0.2642 گالن آمريکايي US.GAL
ليتر L 0.220 گالن GAL
ليتر L 0.03531 فوت مکعب  FT3
ليتر L ليتر L

 

جرم


گرين GR 0.000143 پوند LB
گرين GR 0.0648 گرم G
اونس OZ 0.02835 کيلوگرم KG
پوند LB 16 اونس OZ
پوند LB 7000 گرين GR
پوند LB 0.4536 کيلوگرم KG
پوند LB 453.6 گرم G
گرم G 15.43 گرين GR
گرم G 0.0353 اونس OZ
گرم G 0.002205 پوند LB
کيلوگرم KG 2.205 پوند LB
کيلوگرم KG 35.27 اونس OZ
تن کوچک S.TON 2000 پوند LB
تن بزرگ L.TON 2240 پوند LB
تن متريک TON 2205 پوند LB
تن متريک TON 1000 کيلوگرم KG
تن کوچک S.TON 907.2 کيلوگرم KG
تن بزرگ L.TON 1016 کيلوگرم KG

 

جريان گرمايي ، گرما و انرژي


بي تي يو بر ساعت BTU/H 0.293 وات W
کيلو وات KW 1000 ژول بر ثانيه J/S
کيلو وات KW 106 ×3.6 ژول بر ساعت J/H
کيلو وات KW 1.360 اسب HP
کيلو وات KW 3412 بي تي يو بر ساعت BTU/H
کيلو وات KW 737 فوت پوند بر ثانيه FT LB/S
کيلو وات KW 860 کيلوکالري بر ساعت KCAL/H
کيلو کالري بر ساعت KCAL/H 10-3 ×1.16 کيلووات KW
بي تي يو بر فوت مربع BTU/ FT2 10-3 ×1.16 ژول بر متر مربع J/M2
بي تي يو بر فوت مربع در ساعت BTU/FT2H 3.155 وات بر متر مربع W/M2
بي تي يو بر فوت مکعب در ساعت BTU/FT3H 10.35 وات بر متر مکعب W/M3
بي تي يو بر فوت مربع فارنهايت BTU/FT20F 4.88 کيلوکالري بر متر مربع کلوين KCAL/M3K
بي تي يو بر فوت مربع فارنهايت BTU/FT20F 104 ×2.043 ژول بر متر مربع کلوين J/M2K
بي تي يو بر فوت مکعب BTU/FT3 8.9 کيلوکالري بر متر مکعب KCAL/M3
بي تي يو بر فوت مکعب BTU/FT3 103 ×3.73 ژول بر متر مکعب J/M3
بي تي يو بر پوند BTU/LB 0.556 کيلوکالري بر کيلوگرم KCAL/KG
بي تي يو بر پوند BTU/LB 2326 ژول بر کيلوگرم J/KG
کيلوکالري بر متر مربع KCAL/M3 0.369 بي تي يو بر فوت مربع BTU/FT2
کيلوکالري بر متر مربع کلوين KCAL/M3K 0.205 بي تي يو بر فوت مربع فارنهايت BTU/FT20F
کيلوکالري بر متر مکعب KCAL/M3 0.112 بي تي يو بر فوت مکعب BTU/FT3
کيلوکالري بر کيلوگرم KCAL/KG 1.800 بي تي يو بر پوند BTU/LB
تن تبريد TBR 12000 بي تي يو بر ساعت BTU/H
تن تبريد TBR 3.516 کيلووات KW
فوت مربع ساعت فارنهايت بر بي تي يو FT2H5 F/BTU 0.18 مترمربع کلوين بر وات M2K /W
فوت مربع ساعت فارنهايت بر بي تي يو در اينچ FT2H5 F/BTU IN 6.9 متر کلوين بر وات MK /W
بي تي يو بر ساعت فوت مربع فارنهايت BTU / HF20 F 5.68 وات بر متر مربع کلوين W/ M2K
ژول J 1 وات ثانيه WS
ژول J 1 نيوتن متر NM
ژول J 0.74 فوت پوند FT LB
ژول J 10-4 ×9.478 بي تي يو BTU
بي تي يو BTU 103 ×1.055 ژول J
بي تي يو BTU 0.252 کيلوکالري KCAL
بي تي يو BTU 778 فوت پوند FT LB
بي تي يو BTU 0.293 وات ساعت WH
کيلوکالري KCAL 3.9683 بي تي يو BTU
کيلوکالري KCAL 427 کيلوگرم متر KGM
کيلوکالري KCAL 103 ×4.187 ژول J
فوت پوند FT LB 0.1383 کيلوگرم متر KGM
فوت پوند FT LB 0.001286 بي تي يو BTU
فوت پوند FT LB 1.356 ژول J
کيلوگرم متر KGM 7.233فوت پوند FT LB
کيلوگرم متر KGM 0.00929 بي تي يو BTU
کيلوگرم متر KGM 9.806 ژول J

 

فشار


اينچ آب در دماي 60 درجه فارنهايت  IN. W 0.03609 پوند بر اينچ مربع PSI
فوت آب در دماي 39.2 درجه فارنهايت  FT. W 0.43310 پوند بر اينچ مربع PSI
اينچ جيوه در دماي 39 درجه فارنهايت  IN. HG 0.4912 پوند بر اينچ مربع PSI
اينچ جيوه IN. HG 3378 نيوتن بر مترمربع  N/M2
اينچ جيوه IN. HG 12.8 اينچ آب IN. W
ميلي متر آب MM. W 10-3 ×1.42 پوند بر اينچ مربع PSI
ميلي متر آب MM. W 9.80 نيوتن بر مترمربع  N/M2
ميلي متر آب MM. W 1.0 کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2
ميلي متر آب MM. W 0.0736 ميلي متر جيوه MM. HG
ميلي متر آب MM. W 10-4 ×0.9677 اتمسفر ATM
اتمسفر ATM 104 ×1.033 کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2
اتمسفر ATM 1.033 کيلوگرم بر سانتي مترمربع  KG/CM2
اتمسفر ATM 102 ×1.033 کيلونيوتن بر مترمربع  KN/M2
اتمسفر ATM 1.013 بار BAR
اتمسفر ATM 14.7 پوند بر اينچ مربع PSI
اتمسفر ATM 407.1 اينچ آب در دماي 62 درجه فارنهايت  IN. W
اتمسفر ATM 30 اينچ جيوه در دماي 62 درجه فارنهايت  IN. HG
اتمسفر ATM 760 ميلي مترجيوه دماي62درجه فارنهايت MM. HG
پوند بر اينچ مربع PSI 6895 نيوتن بر مترمربع  N/M2
پوند بر اينچ مربع PSI 10-2 ×6.895  بار BAR
پوند بر اينچ مربع PSI 27.71 اينچ آب در دماي 62 درجه فارنهايت  IN. W
پوند بر اينچ مربع PSI 7.301 ميلي مترآب در دماي62 درجه فارنهايت  IN. W
پوند بر اينچ مربع PSI 2.0416 اينچ جيوه در دماي62 درجه فارنهايت  IN. HG
پوند بر اينچ مربع PSI 51.8 ميلي مترجيوه دماي62درجه فارنهايت MM. HG
پوند بر اينچ مربع PSI 703.6 کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2
پوند بر اينچ مربع PSI 0.038 اتمسفر ATM
کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2 10-3 ×1.422 پوند بر اينچ مربع PSI
کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2 9.81 نيوتن بر مترمربع  N/M2
کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2 0.0394 اينچ آب IN. W
کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2 1.0 ميلي متر آب MM. W
کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2 0.0736 ميلي متر آب MM. HG
کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2 10-4 ×0.9681  اتمسفر ATM
نيوتن بر مترمربع  N/M2 10-3 ×0.1450 پوند بر اينچ مربع PSI
نيوتن بر مترمربع  N/M2 10-5 ×1 بار BAR
نيوتن بر مترمربع  N/M2 10-2 ×1 ميلي بار M BAR
نيوتن بر مترمربع  N/M2 10-3 ×4.03  اينچ آب IN. W
نيوتن بر مترمربع  N/M2 10-3 ×0.336  فوت آب FT. W
نيوتن بر مترمربع  N/M2 0.1024 ميلي متر آب MM. W
نيوتن بر مترمربع  N/M2 10-3 ×0.295 اينچ جيوه IN. HG
نيوتن بر مترمربع  N/M2 10-3 × 7.55 ميلي متر جيوه MM. HG
نيوتن بر مترمربع  N/M2 0.1024 کيلوگرم بر مترمربع  KG/M2
نيوتن بر مترمربع  N/M2 10-5 × 0.993اتمسفر ATM
کيلو نيوتن بر مترمربع  KN/M2 10-2 ×1 بار BAR
بار BAR 105 ×1 نيوتن بر مترمربع  N/M2
بار BAR 14.52 پوند بر اينچ مربع PSI
بار BAR 100 کيلو نيوتن بر مترمربع  KN/M2
بار BAR 10.4 ميلي متر آب MM. W
پاسکال PA 1.0 نيوتن بر مترمربع  N/M2

 

توان


وات W 1.0 نيوتن متر بر ثانيه  NM/S
اسب HP   انگليسي 550 فوت پوند بر ثانيه FT LB/S
اسب HP   انگليسي 1.0139 اسب متريک M HP
اسب HP   انگليسي 746 وات W
اسب HP   انگليسي 2546 بي تي يو بر ساعت BTU/H
اسب HP   انگليسي 76.04 کيلوگرم متر بر ثانيه KG M/S
اسب متريک M HP 736 وات W
اسب متريک M HP 75 کيلوگرم متر بر ثانيه KG M/S
اسب متريک M HP 0.986 اسب انگليسي HP  
اسب ديگ B HP 33475 بي تي يو بر ساعت BTU/H
اسب ديگ B HP 98093.50 وات W
تن تبريد TBR 3516.8 وات W
بي تي يو بر ساعت BTU/H 0.2929 وات W
کالري بر ثانيه CAL/S 4.184 وات W

 

دبي جرمي و دبي حجمي


متر مکعب در ساعت M3/H 4.403 گالن در دقيقه GAL/MIN   آمريکايي
متر مکعب در ساعت M3/H 3.666 گالن در دقيقه GAL/MIN   انگليسي
متر مکعب در ساعت M3/H 0.5886 فوت مکعب در دقيقه CFM
گالن در دقيقه GAL/MIN   آمريکايي 0.227 متر مکعب در ساعت M3/H
گالن در دقيقه GAL/MIN   انگليسي 0.273 متر مکعب در ساعت M3/H
گالن در دقيقه GAL/MIN 0.133 فوت مکعب در دقيقه CFM
گالن در دقيقه GAL/MIN 37.484 ليتر در دقيقه L/MIN
فوت مکعب در دقيقه CFM 7.48 گالن در دقيقه GPM
فوت مکعب در دقيقه CFM 0.472 ليتر در ثانيه L/S
فوت مکعب در دقيقه CFM 28.32 ليتر در دقيقه L/MIN
کيلوگرم بر ساعت KG/H 0.0367 پوند بر دقيقه LB/MIN
پوند بر دقيقه LB/MIN 27.216 کيلوگرم بر ساعت KG/H
ليتر در دقيقه L/MIN 0.035 فوت مکعب در دقيقه CFM
ليتر در دقيقه L/MIN 0.264 گالن در دقيقه GPM
نيوتن N 0.2248 پوند نيرو LBF
پوند نيرو LBF 4.448 نيوتن N
کيلو پن  کيلوگرم نيرو  KP 9.81 نيوتن N

 

سرعت


فوت در ثانيه FPS 60 فوت در دقيقه FPM
مايل در ساعت MI/H 88 فوت در دقيقه FPM
فوت در دقيقه FPM 0.00508 متر در ثانيه M/S
مايل در ساعت MI/H 1.609 کيلومتر در ساعت KM/H

 

چگالي


پوند بر فوت مکعب  LB/FT3 16.02 کيلوگرم بر متر مکعب  KG/M3
کيلوگرم بر ليتر  KG/L 62.43 پوند بر فوت مکعب  LB/FT3
کيلوگرم بر متر مکعب  KG/M3 0.0624 پوند بر فوت مکعب  LB/FT3

 

محتوي بر اساس وزن


گرم بر کيلوگرم G/KG 7.0 گرم بر پوند GR/LB
گرم بر پوند GR/LB 0.143 گرم بر کيلوگرم G/KG
 

 

:::| صفحه اصلي | درج آگهي | فروشگاه | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما |:::

 
 
 
   

09126271381

   
 
 
 

©کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق است به شرکت بخارپويان می باشد.
هر گونه کپي برداري از اطلاعات سايت بدون اطلاع مدير سايت ممنوع و ذکر تمامي مطالب با درج منبع بلامانع است.

 

منوی اصلی

 
 

لینک های ثابت

واحد طراحی
گروه مشاوره
محصولات
آرشیو مقالات

اطلاع از به روز رسانی
جستجو

 

 
وب سایت

  لوگوي سايت